BVD Het BVD-virus heet eigenlijk voluit Bovine Viral Diarrhea en op zo’n 80% van de Nederlandse bedrijven komen antistof positieve dieren voor. Dit betekend dat deze dieren het virus in hun leven zijn tegengekomen. BVD kent meerdere gezichten; bij individuele dieren als chronische geinfecteerde dieren alsmede acute ziekte. Op koppel c.q. bedrijfsniveau als immuunonderdrukkend virus. Het BVD Virus Net als elk ander virus heeft BVD een gastheer nodig om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen. In het rund kan het virus zich vermeerderen in cellen van de luchtwegen en het maagdarmkanaal. Daarvan kennen we diarree en ademhalingsklachten als meest typische verschijnselen. Daarnaast onderdrukt het virus de werking van het immuunapparaat van de gastheer waardoor deze veel gevoeliger wordt voor andere infecties bijvoorbeeld mastitis. Zodra het virus door het immuunapparaat is opgeruimd neemt ook de effectiviteit van het immuunapparaat weer toe. Op zichzelf is BVD een voorbijgaande infectie. Helaas tast het virus tijdens de dracht niet alleen het moederdier maar ook haar ongeboren vrucht aan. Hierin schuilt het gevaar van BVD. Als de infectie optreed tijdens de eerste 40 dagen van de dracht zal het ontstane embryo veelal vroegtijdig afsterven. Een infectie in een later stadium van de dracht (>40 dagen) kan leiden tot misvormde kalveren, vroeggeboorte, sterfte kort na geboorte, gezonde kalveren en ogenschijnlijk gezonde kalveren met een persisterende infectie (PI-kalveren). Deze zogenaamde PI-kalveren ontstaan bij een infectie tussen dag 40 en 130 van de dracht. Tijdens deze periode wordt het kalf via de placenta besmet met het virus. In het drachtstadium tussen dag 40 en 130 is het kalf nog bezig in kaart te brengen welke cellen lichaamseigen zijn en welke later als vreemd moeten worden aangemerkt en dus het immuunsysteem op hun dak moeten krijgen. Een PI-kalf heeft altijd het BVD- virus bij zich en scheidt dat voordurend uit. Daarmee is een PI-kalf dus dé besmettingsbron voor de andere dieren op het bedrijf. Er zijn verschillende methoden om inzicht te krijgen van de eventueel aanwezige BVD infectie op een bedrijf; van een eenmalige screening dmv van een BVD quickscan, een screening van het jongvee om te kijken naar een recente infectie tot het vrij certificeren door middel van gericht bloedonderzoek naar BVD dragers. De GD bied verschillende methoden van onderzoek aan. Het is wel raadzaam om een bedrijf te blijven monitoren of om over te gaan tot enten om zo adequaat een eventuele nieuwe infectie te bestrijden.
Algemeen Bedrijfsbegeleiding Infectieziekten Klauwgezondheid Mastitis Vruchtbaarheid Voeding Jongvee Worminfecties Operaties BGP/BBP Medicijnen Wet en Regelgeving
Copyright DAP ‘t Groene Hart 2021, alle rechten voorbehouden
Home Medewerkers Melkvee Vleesvee Schapen/Geiten Varkens Laboratorium Nieuws Links Contact BVD IBR Salmonella Paratuberculose BVD